FREN
courbe en fond

Anciens du laboratoire


Marcel
Touboul

Amina
Touidjine

Michal
Tulodziecki

Liping
Wang

Abirdu
Woreka

Calin
Wurm

Kan-Hao
Xue

Cédric
Yaicle

Yinghui
Yin

Warda
Zaïdi